-->

+2 வேதியியல் வினாத்தாளில் பிழை உள்ளதால் கூடுதலாக 3 மதிப்பெண்கள்

+2 வேதியியல் வினாத்தாளில் பிழை உள்ளதால் கூடுதலாக 3 மதிப்பெண்கள் : பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவு 


Courtesy: தினமணி 

Related Posts

Post a Comment

Subscribe Our Posting