-->

TNPSC: General Science Important Questions - 1

அறிவியல் -  போட்டித்தேர்வுக்கான முக்கிய  வினா விடைகள் 
இயற்பியல் / வேதியியல் / தாவரவியல் / விலங்கியல் 

அறிவியல்: இயற்பியல் / வேதியியல் / தாவரவியல் / விலங்கியல்
 1. பெளர்ணமி எப்போது தோன்றும் - பூமி சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையில் வரும் போது பெளர்ணமி தோன்றும்.
 2. புராதான ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகளை கி.பி.394-ல் தடைசெய்த ரோமாபுரி அரசன் - தியோடோசியஸ்
 3. சூரியனைச் சுற்றிச் சுழலும் அஸ்டிராய்டு என்ற சிறிய கிரகங்கள் எந்தெந்த கோள்களுக்கு இடையே வழியாகச் செல்கின்றன - செவ்வாய், வியாழன்
 4. விதையின் எப்பகுதி தண்டாக மாறுகிறது - முளைக்குருத்து
 5. ஆணி வேர் மாற்றமடைந்திருப்பது - கேரட்
 6. ஆணி வேர் மாற்றத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு - பீட்ருட்
 7. தாவரத்தின் இனப் பெருக்கத்திற்காக உருவாக்கப்பட்ட பகுதி - பூக்கள்
 8. எய்ட்ஸ் நோயை கட்டுப்படுத்தும் மருந்து - அசிட்டோதையாமிடின் AZT
 9. பாரமீசியம் - சீலியோபோரா வகையைச் சேர்ந்தது
 10. சைகஸ் - ஜிம்னோஸ் பெர்ம் வகையைச் சேர்ந்தது.
 11. கிரினெல்லா - சிவப்பு பாசி வகையைச் சேர்ந்தது
 12. குழியுடலிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு - ஹைட்ரா
 13. மனிதனில் இரத்த சோகை நோயை உண்டுபண்ணுவது - தட்டைப்புழு
 14. மெல்லுடலிகளுக்கு வேர்களில் காணப்படும் பஞ்சு போன்ற திசு - வெலாமன்
 15. கரையாத உணவுப் பொருள் கரையும் எளிய பொருளாக மாற்றப்படும் நிகழ்ச்சி - செரித்தல்
 16. பறவைகளின் உணவு எங்கு அரைக்கப்படுகிறது.
 17. ஒளிச்சேர்க்கைக்குத் தேவையானது - பசுங்கணிகம்
 18. விலங்குகளால் நிகழ்த்த இயலாத நிகழ்வு - ஒளிச்சேர்க்கை
 19. புரோட்டோ பிளாசத்திலுள்ள மீரின் சதவீத இயைபு - 90 சதவீதம்
 20. அடர்த்தி குறைவான பொருள் - வாயு
 21. கவர்ச்சி விசை அதிகம் கொண்ட ஒன்று - கருங்கல் துண்டு
 22. மூன்றாம் வகை மெம்புகோலுக்கு உதாரணம் - மீன்தூண்டில்
 23. உயிரினங்களைப் பற்றிய அறிவியல் பிரிவு - உயிரியல்
 24. மனிதனின் கருவுறுகாலம் - 280 நாள்கள்
 25. யானையின் கருவுறு காலம் - 17 - 20 மாதங்கள்
 26. அமீபாவில் காணப்படும் இடம் பெயர்ச்சி உறுப்புகள் - போலிக்கால்கள்
 27. வளர்ச்சியை ஒழுங்குபடுத்துவது - ஹார்மோன்கள்
 28. புவி நாட்டம் உடையது - வேர்
 29. இடப்பெயர்ச்சி அடையும் தாவரம் - வால்வாக்ஸ்
 30. டி.எம்.வி வைரஸினால் தாக்கப்படும் தாவரம் - புகையிலை
 31. ரேபிஸ் - வைரசினால் உண்டாகிறது.
 32. முகிழ்தல் முறையில் இனப்பெருக்கம் செய்வது - ஹைடிரா
 33. நுண் ஆல்காக்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு - கிளாமிடோமானஸ்
 34. மனிதனின் மலேரியாவை ஏற்படுத்தும் உயிரி - பிளாஸ்மோடியம்
 35. அனிமாலியாவுக்கு எடுத்துக்காட்டு - மண்புழு
 36. தாவர வைரஸ்களில் காணப்படும் மரபு பொருள் - ஆர்.என்.ஏ
 37. எய்ட்ஸ் நோயை உருவாக்கும் வைரஸ் - எச்ஐவி
 38. பகல் நேரத்தில் இலைகளை மேலும் கீழும் இயக்கும் தாவரம் - தந்தித் தாவரம்
 39. இரத்தம் சிவப்பாக இருக்கக் காரணம் - ஹீமோகுளோபின்
 40. தாவர உண்ணிகளுக்கு எடுத்துகாட்டு - யானை
 41. ஊன் உண்ணிகளுக்கு எடுத்துகாட்டு - சிங்கம்
 42. அனைத்து உண்ணிக்கு உதாரணம் - மனிதன்
 43. விழுங்கும் முறை உணவூட்டம் கொண்டது - அமீபா
 44. ஒட்டுண்ணி உணவூட்டம் உடையது - பிளாஸ்மோடியம்
 45. அகாரிகஸ் பெற்றுள்ள உணவூட்டம் உடையது - பிளாஸ்மோடியம்
 46. சக்தி தரும் உணவுச் சத்து - கார்போஹைட்ரேட்
 47. தனித்த சுரப்பி என்பது எவ்வகை நெம்பு கோல் - முதல் வகை நெம்புகோல்
 48. நெம்புகோல் தத்துவத்தைக் கண்டறிந்தவர் - ஆர்க்கிமிடிஸ்
 49. எதில் நிலையாற்றில் உள்ளது - நாணேற்றப்பட்ட வில்
 50. பற்சக்கர அமைப்புகளின் பெயர் - கியர்கள்
 51. புறத்தூண்டல் காரணிக்கு உடனடியாகத் தலங்கலைத் தரும் தாவரம் - பிரையோஃபில்லம்
 52. ஆடு ஒரு தாவர உண்ணி
 53. தற்சார்ப்பு உணவூட்டம் என்பது - தானே தயாரித்தல்
 54. தாவரங்களில் ஒளிச்சேர்கேகையின் போது சேமிக்கப்படும் ஆற்றல் - வேதி ஆற்றல்
 55. விண்வெளி ஆய்வுநிலையங்களில் மின்சாரம் தயாரிக்க உதவுவது - சூரிய மின்கலம்
 56. மதிப்புயர்ந்த கண்ணாடிப் பொருள்கள் எந்த வகை கண்ணாடியைச் சார்ந்தது - ஜீனாக் கண்ணாடி
 57. பாரமனியில் திரவமாகப் பயன்படுவது - பாதரசம்.
 58. கம்பளித்துணியில் தேய்க்கப்பட்ட சீப்பு காகிதத்துகளை ஈர்ப்பது - மின்னூட்ட விசை
 59. ஈர்ப்பியல் விசையைக் கண்டறிந்தவர் - சர்.ஐசக் நியுட்டன்
 60. இரட்டைச் சாய்தள் அமைப்பைக் கொண்டது - ஆப்பு
 61. ஒரு பொருள் மீது ஒரு விசை செயல்பட்டு அப்பொருளை நகர்த்தினால் அச்செயல் - வேலை
 62. எந்திரங்களில் மிகவும் எளிமையானது - நெம்புகோல்
 63. நெம்புகோலைத் தாங்கும் புள்ளி - ஆதாரப்புள்ளி
 64. கூட்டு எந்திரத்திற்கு எ.கா - மின் உற்பத்தி.
 65. வேலையை அளக்க உதவும் வாய்ப்பாடு - விசை X நகர்ந்த தொலைவு
 66. டார்ச் மின்கலத்தில் இருக்கும் ஆற்றல் - வேதி ஆற்றல்
 67. அழுத்தத்தை அளக்க உதவும் கருவி - போர்டன் அளவி
 68. இரசமட்டத்தில் நிர்பப்பப்பட்டுள்ள திரவம் - ஆல்கஹால்
 69. அழுத்தத்தை அளவிடப் பயன்படும் வாய்ப்பாடு - விசை/பரப்பு
 70. நியூட்டன்/மீட்டர்2 என்பது - பாஸ்கல்
 71. ஊஞ்சல் விளையாட்டில் சுழலும் வீரரின் இயக்கம் - வட்ட இயக்கம்
 72. மின்சூடேற்றி இயக்குதல் எவ்வகை மாற்றம் - இயற்பியல் மாற்றம்.
 73. உணவு கெடுதல் எவ்வகை மாற்றம் - விரும்பத்தகாத மாற்றம்
 74. எரிமலை வெடிப்பு என்பது கால ஒழுங்கற்ற மாற்றம்
 75. துரு என்பதன் வேதிப் பெயர் - இரும்பு ஆக்ஸைடு.
 76. ரவையில் கலந்துள்ள இரும்புத்தூளைப் பிரித்தெடுக்கும் முறை - காந்தப்பிரிப்பு முறை
 77. பால், தயிராக மாறும் மாற்றம் - மித வேக மாற்றம்
 78. ஒர் இயற்பியல் மாற்றத்தின்போது - பொருள்களின் மூலக்கூறுகள் மாற்றமடைவதில்லை
 79. மயில் துத்தம் என்பதன் வேதிப்பெயர் - காப்பர் சல்பேட்
 80. நொதித்தல் நிகழ்வின் போது வெளிப்படும் வாயு - கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு
 81. கடல்நீர் ஆவியாதல் - வெப்ப கொள்வினை
 82. பொருட்களின் நிலை மாறுவது - இயக்கம்
 83. எல்லா வெப்ப நிலைகளிலும் நடைபெறுவது - ஆவியாதல்
 84. மின்தடையை அளக்க உதவும் முறை - ஓம்
 85. கலவைப் பொருள் என்பது - பால்
 86. ஒரு படித்தான தன்மை கொண்டது - தூய பொருட்கள்
 87. இலோசான பொருட்களை கனமான பொருட்களிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப் பயன்படும் முறை - புடைத்தல்
 88. ஒளியைத் தடை செய்யும் பொருள் - உலோகத்துண்டு.
 89. திரவ நிலையிலுள்ள உலோகம் - பாதரசம்
 90. அணா கடிகாரத்தில் பயன்படும் உலோகம் - சீசியம்
 91. பதங்கமாகும் பொருள் - கற்பூரம்
 92. இரும்பின் தாது - மாக்னடைட்
 93. காந்தத் தன்மையற்ற பொருள் - கண்ணாடி
 94. திரவங்களின் கன அளவை காணப்பயன்படும் அலகு - லிட்டர்
 95. கன அளவின் அலகு - மீ3
 96. அளவுகோலின் அளவீடுகளை செங்குத்தாகப் பார்க்காததால் தோன்றும் குறை - இடமாறுதோற்றப்பிழை
 97. வரைப்படத்தாள் முறையில் கண்டறிவது - ஒழுங்கற்ற பொருளின் பரப்பு
 98. தங்க நகைக் கடையில் பயன்படும் தாரசு - மி்ன்னணு தாரசு.
 99.  புவி ஒரு முறை சூரியனைச் சுற்றி வர ஆகும் காலம் - 365 1/4
 100. நீரில் சிறிதளவே கரையும் பொருள் - ஸ்டார்ச் மாவு
 101. 1 குவிண்டால் என்பது - 1000 கி.கி
 102. வெப்பம் கடத்தாப் பொருள் - மரம்
 103. மின்காந்தம் பயன்படும் கருவி - அழைப்பு மணி
 104. நீரில் சிறிதளவே கரையும் பொருள் - ஸ்டார்ச் மாவு
 105. நாம் பருகும் சோடா நீரில் உள்ள வாயு - கார்பன்-டை-ஆக்சைடு
 106. நீரில் கரையாத பொருள் - கந்தகம்
 107. அறைவெப்ப நிலையில் தன் வடிவத்தை மாற்றிக் கொள்ளாதது - கிரிக்கெட் மட்டை.
 108. டீசல் எஞ்சினை கண்டுபிடித்தவ்ர - ஜெர்மனியை சேர்ந்த டீசல்
 109. லேசரை கண்டுபிடித்தவர் - மைமா
 110. கிராம போனை கண்டுபிடித்தவர் - தாமஸ் ஆல்வா எடிசன்
 111. பேனாவை கண்டுபிடித்தவர் - வாட்டர்மேன்
 112. பேட்டரியை கண்டுபிடித்தவர் - அலெக்ஸ்சாண்டர் ஓல்டே
 113. மின் அனு கம்ப்யூட்டரை கண்டுபிடித்தவர் - டாக்டர் ஆலன் எம்.டோரிஸ்
 114. தீக்குச்சியை கண்டுபிடித்தவர் - ஜான் வாக்கர்
 115. செயற்கை இதயத்தை கண்டுபிடித்தவர் - வில்லியம் கோல்ப்
 116. மிதிவண்டியை கண்டுபிடித்தவர் - மாக் மில்லன்
 117. கண்ணாடியை கண்டுபிடித்தவர் - ஆக்ஸ்பர்க்
 118. படியேறும் இயந்திரத்தை கண்டுபிடித்தவர் - ஓடிஸ்
 119. டெலஸ்கோப்பை கண்டுபிடித்தவர் - ஹான்லிப்பர்சி - 1608 - நெதர்லாந்து
 120. வீடியோ டேப்பை கண்டுபிடித்தவர் - சார்லஸ் கின்ஸ்பெர்க் - 1956
 121. நவீன தொலைபேசியை கண்டுபிடித்தவர் - அலெக்ஸாண்டர் கிரகாம்பெல் - 1876
 122. முதன்முதலில் தொலைபேசியை கண்டுபிடித்தவர் - அன்ரோனியா மியூகுசி - 1849 - இத்தாலி
 123.  டிரான்ஸிஸ்டரை கண்டுபிடித்தவர் - பார்டீன், ஷாக்லி, ப்டிறாட்டைன் - 1848
 124. சூப்பர் கம்ப்யூட்டரை கண்டுப்பிடித்தவர் - வான் டஸ்ஸல் - 1976
 125. மோட்டார் சைக்கிளை கண்டுபிடித்தவர் - ஜி.டெய்ம்லர் - 1885 - ஜெர்மனி
 126. ஊக்குப்பின்னைக் கண்டுபிடித்தவர் - வால்டர் ஹன்ட் - 1849
 127. மின்சார வாசிங்மெசினைக் கண்டுபிடித்தவர் - பிஷர்
 128. குளிர்சாதனப் பெட்டியைக் கண்டுபிடித்தவர் - ஜேம்ஸ் ஹாரிசன், ஸி.அலெக்ஸாண்டர் - 1850
 129. மைக்ரோஃபோனைக் கண்டுபிடித்தவர் - அலெக்ஸாண்டர் கிரகாம்பெல் - 1876
 130. நீர்மூழ்கி கப்பலை கண்டுபிடித்தவர் - டேவிட் பிரஷ்நெல் - 1776
 131. இசைத்தட்டை கண்டுபிடித்தவர் - பீட்டர் கோல்ட்மார்க் - 1948
 132. ஒலிப்பெருக்கி கருவியைக் கண்டுபிடித்தவர் - ஹோரேஸ்ஷாட் - 1900 - பிரிட்டன்
 133. டைனமோவை கண்டுபிடித்தவர் - ஹெப்போலைட் பிரிக்ஸி 1832 - பிரான்ஸ்
 134. காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகள் முதன்முதலில் நடைபெற்ற இடம் - அமெரிக்கா
 135. இந்தியாவின் முதல் தொலைக்காட்சி அலுவலகம் அமைக்கப்பட்ட இடம் - கொல்கத்தா
 136. பாரத ரத்னா விருது முதன் முதலில் வழங்கப்பட்டது - ராஜாஜி
 137. காஞ்சி யாருடைய தலைநகரம் - பல்லவர்கள்
 138. சூரிய மண்டலத்தில் ஆறாவது சுற்றுப்பாதையில் உள்ள கிரகம் - சனிக்கிரகம்
 139. உலகின் மிகசி சிறிய பரப்பளவில் உள்ள மூன்று நாடுகள் - வாடிகன் சிட்டி, மொனகோ, நெளரு
 140. டென்னிஸ் பள்ளத்தாக்கு திட்டம் போல் இந்தியாவில் அமைந்துள்ள பள்ளத்தாக்கு - தாமோதர் பள்ளத்தாக்கு அணைக்கட்டு
 141. சைக்கிள் உற்பத்தியில் சிறந்து விளங்கும் முதல் மூன்று நாடுகள் - சீனா, இந்தியா, தைவான்
 142. பூமி எவ்வளவு சதவீதம் கடல் பகுதியையும் தரைப்பகுதியையும் கொண்டுள்ளது - கடல்பகுதி - 74.34 சதவீதம், தரைப்பகுதி - 25.63 சதவீதம்.

Related Posts

Post a Comment

Labels

General Knowledge 902 General Studies 719 Central Govt. Job 308 General Tamil 177 Mock Test 133 PAPER - I 120 Civics 101 Indian Constitutions 91 Library Science Quiz 80 Anna University Jobs 72 Library and Information Science Paper II 71 Librarian Jobs 69 Computer Science Quiz 64 History Quiz 59 General English 56 NEET 2017 Model Questions 53 Geography 45 Library and Information Science 35 Computer Science 34 Computer Science PAPER - III 32 History Paper II 32 6th Tamil 30 Computer Science PAPER - II 22 Library and Information Science Paper III 19 PAPER - II 18 10th Science 17 General Science Mock Test 17 Life Science Quiz 17 6th Standard Science 16 9th Science 14 Nobel Awards 14 CBSC NET 13 History Mock Test 13 PAPER - III 13 Medical Physicist 12 Economics Paper II 10 8th Science 9 7th Tamil 8 Commerce Paper-2 8 Economics Paper III 8 History Paper III 8 NCERT Text Book 8 General Tamil Quiz 7 Home Science Paper II 7 Labour Welfare Paper III 7 8th Tamil 6 Anthropology Paper II 6 Anthropology Paper III 6 Arab Culture and Islamic Studies Paper II 6 Arab Culture and Islamic Studies Paper III 6 Archaeology Paper II 6 Archaeology Paper III 6 Comparative Literature Paper II 6 Comparative Literature Paper III 6 Comparative Study of Religions Paper II 6 Comparative Study of Religions Paper III 6 Criminology Paper II 6 Criminology Paper III 6 Education Paper - II 6 Education Paper - III 6 English Paper - II 6 English Paper - III 6 Environmental Sciences Paper - II 6 Environmental Sciences Paper - III 6 Forensic Science Paper II 6 Forensic Science Paper III 6 Geography Paper II 6 Geography Paper III 6 Home Science Paper III 6 Human Rights and Duties Paper II 6 Human Rights and Duties Paper III 6 Indian Culture Paper - II 6 Indian Culture Paper - III 6 International and Area Studies Paper II 6 International and Area Studies Paper III 6 Labour Welfare Paper II 6 Law Paper - II 6 Law Paper - III 6 Management Paper - II 6 Management Paper - III 6 Mass Communication Paper II 6 Mass Communication Paper III 6 Museology and Conservation Paper II 6 Museology and Conservation Paper III 6 Music Paper II 6 Music Paper III 6 Performing Arts Paper II 6 Performing Arts Paper III 6 Philosophy Paper II 6 Philosophy Paper III 6 Physical Education Paper - II 6 Physical Education Paper - III 6 10th Tamil 5 Commerce Paper-3 5 Folk Literature Paper II 5 Folk Literature Paper III 5 Geography Mock Test 5 Linguistics Paper II 5 Linguistics Paper III 5 7th Science 4 9th Tamil 4 Chemistry 4 Geography Quiz 4 11th Tamil 3 6th Standard History 3 7th Tamil Mock Test 3 9th standard Tamil Quiz 3 CSIR-NET - Chemistry 3 Computer Science Video 2 Mathematics Paper II 2 CSIR-NET - Physics 1 Civil Engineer Mock Test 1 Computer Science Paper II 1 General Knowledge Mock Test 1 Geology 1 Interview Questions 1 January Current Affairs - 2016 1 LIS Questions 1 Library Science Paper II 1 Life Science 1 Life Science Paper II 1 Mathematics Quiz 1
Subscribe Our Posting