-->

19th Century Social and Religious Reformers in India

19th Century Social and Religious Reformers in India
 1. Vivekananda - Ramkrishna Mission
 2. Aligarh Movement - Syed Ahamed Khan
 3. Jyothiba Phule - Satya Shodak Samaj
 4. Swam Dayananda Saraswathi - Arya Samaj
 5. Raja Rammohan Roy - Brahma Samaj
 6. Dr.Athmaram Pandurang - Prarthana Samaj
 7. Ramalinga Adigal - Sathya Gnana Sabai
 8. Sree Narayana Guru - Dharma Paribalan Yogam
 9. Mrs. Annie Besan - Theosophical Society
Religious Reformers and Years
 1. Ramakrishna Mission - 1897
 2. Brahma Samaj - 1828
 3. Mahad March - 1927
 4. Arya Samaj - 1875
 5. Aligarh Movement - 1875
 6. Prarthana Samaj - 1867

Related Posts

Post a Comment

Subscribe Our Posting